Körültekintéssel kezeljük adataidat

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) az Acounto Magyarország Kft. (székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 13.; cégjegyzékszám: Cg.02-09-086173; adószám: 27439014-2-02; képviseli: Gyurics Tamás Mihály ügyvezető, képviselő elérhetősége: [email protected], a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Acounto Magyarország Kft.”) által működtetett honlapon, az https://acounto.com/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be. Jelen Adatkezelési tájékoztató 2022.01.01. napjától hatályos. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján, valamint székhelyén is. Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel, illetve az Adatkezelő ÁSZF-jében szereplő fogalommeghatározásokkal. Az Adatkezelő ÁSZF-je mindenkor elérhető az Adatkezelő Honlapján. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók. Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást. Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és a Holnapon igénybe vehető szolgáltatásokat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

1. Alapelvek

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti pontosság elvére is.

Az Adatkezelő igénybe veszi az Amazon Web Services, Inc. (székhely: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, Egyesült Államok) tárhelyszolgáltatását. Az Amazon Web Services, Inc. az adatkezelők és az adatfeldolgozók közötti, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikkének (7) bekezdése és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikkének (7) bekezdése szerinti általános szerződési feltételekről szóló 2021/915 végrehajtási határozat, valamint a GDPR rendelkezései alapján általa kiadott, alábbi linken elérhető adatfeldolgozói Addendum alapján (https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf), amely a Felhasználási feltételek részét is képezi (https://aws.amazon.com/service-terms/), a GDPR rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el, ebből következően az adatfeldolgozás megfelel a GDPR-ban foglaltaknak, tehát a személyes adatok védelme biztosított.

Az Adatkezelő igénybe veszi a Heliom, Inc (95 rue St-Joseph Est, studio 205 Quebec, QC, Kanada G1K 3A6) ügyfélszolgálati rendszer szolgáltatásait. A Heliom, Inc a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi határozat értelmében a személyes adatoknak a személyes információk védelméről és az elektronikus dokumentumokról szóló kanadai törvény által biztosított megfelelő védelméről szóló 2002/2/EK határozat (megfelelőségi határozat) alapján megfelel a GDPR rendelkezéseinek, Kanada, mint harmadik ország gondoskodott a megfelelőségi határozat alapján a személyes adatok megfelelő színtű védelméről, így az adatfeldolgozás megfelel a GDPR-ban foglaltaknak.

Az Adatkezelő igénybe veszi az Aircall.io, Inc (381 Park Ave South, Floor 16, New York, New York 10016) ügyfélszolgálati rendszer szolgáltatásait. Az Aircall.io az elérhető DPA alapján (https://aircall.io/dpa/) a GDPR rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el, ebből következően az adatfeldolgozás megfelel a GDPR-ban foglaltaknak, tehát a személyes adatok védelme biztosított.

2. Adatkezelés módja és biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

3. Adatkezelő szolgáltatásával és Honlapjával összefüggő adatkezelések

A Honlap célja digitális könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatás nyújtása, amelynek keretében Adatkezelő Felhasználó részére automatizált könyvelést, bérszámfejtést és adótanácsadást nyújt olyan formában, hogy Felhasználó mobiltelefonról vagy laptopról is elérheti a nyújtott szolgáltatásokat.

3.1. Ajánlatkérés

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít árajánlatok kérésére az egyedi csomagajánlatok tekintetében a https://acounto.com/arak-csomagok/ oldalon az „Ajánlatot kérek!” gombra kattintva.

Adatkezelés céljaÁrajánlatkérések kezelése, megválaszolása, árajánlatok küldése.
Kezelt adatok köreAz árajánlatot kérő neve, e-mail címe, telefonszáma, havi számlaszám, alkalmazottak száma, cég típusa, valamint azon egyéb adat, amelyet az ajánlatkérésben az árajánlatot kérő feltüntetett.
Érintettek köreA Honlapon árajánlatot kérő személyek.
Adatkezelés jogalapjaA GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adattárolás határidejeA hozzájárulás visszavonásáig.
Adatkezelés módjaElektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiAmennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában árajánlatot készíteni.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részéreAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.2. Regisztráció

A Honlap látogatójának lehetősége van regisztrálni a Honlapon, amelynek eredményeként Felhasználóvá válhat és többlettartalmak elérésére lesz jogosult.

Regisztrált Felhasználó részére az Adatkezelő a szolgáltatásával kapcsolatosan tájékoztató e-mail-eket küld, melyhez igénybe veszi a MailerLite Limited (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street Dublin 2 D02 P593, Ireland) levélküldő szolgáltatását.

A regisztrációval összefüggésben további információkat az Adatkezelő ÁSZF-e tartalmaz, amely mindenkor elérhető az Adatkezelő Honlapján.

Adatkezelés céljaRegisztráció az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapon könyvélési szolgáltatás igénybevétele érdekében.
Kezelt adatok köreA regisztrációhoz szükséges személyes adatok: e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, születési idő, telefonszám, lakcím (irányítószám, város, utca, házszám).

A regisztrációhoz szükséges egyéb adatok: cégnév, adószám, alkalmazottak száma, regisztráló szerepe a társaságban. Regisztráló megadhatja, hogy jelenleg van-e könyvelője a cégnek.

A regisztráció során az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a szerződés megkötése céljából az érintettet a megadott telefonszámán megkeresse.

Érintettek köreAzon személyek, akik regisztrálni szeretnének az Adatkezelő Honlapján és igénybe szeretnék venni az Adatkezelő által nyújtott könyvelési szolgáltatást.
Adatkezelés jogalapjaSzemélyes adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adattárolás határidejeA hozzájárulás visszavonásáig, illetve abban az esetben, ha a Felek között a szerződés a regisztrációt követő 14 napon belül nem jön létre, az Adatkezelő 14 napot követően archiválja az adatokat, majd 30 napot követően törli azokat.
Adatkezelés módjaElektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiAz adatok megadása önkéntes, amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az érintett nem tud regisztrálni az Adatkezelő Honlapján, így nem tud könyvelési szolgáltatást sem igénybe venni.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg az adatokat?A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részéreAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.3. Előfizetés vásárlásával kapcsolatos adatkezelés, számlázás

A Honlapon regisztrált Felhasználónak lehetősége van több, a Honlapon elérhető előfizetői csomagból választani („Egyéni”, „Start”, „Extra”, „Webshop”) és annak megfelelően igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait egy 14 napos próbaidőszakot követően.

Adatkezelés céljaFelhasználó által az Adatkezelő által kínált valamelyik előfizetői csomag megvásárlásával kapcsolatos adatkezelés, Adatkezelő szolgáltatásának igénybevétele, számlák kiállítása, kezelése, könyvelése.
Kezelt adatok köreAz előfizető Felhasználó e-mail címe, általa választott előfizetői csomag megjelölése, számlázási adatai, a vásárlás dátuma, díja.
Érintettek köreAz Adatkezelő Honlapján előfizetői csomagot vásárló regisztrált Felhasználók.
Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az Adatkezelő és az érintett közt létrejövő szerződésre figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.
Adattárolás határidejeA hozzájárulás visszavonásáig, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésével összefüggésben kezelt személyes adatokat 8+1 évig.
Adatkezelés módjaElektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiBizonyos személyes adatok szolgáltatása jogszabály alapján kötelező, valamint egyes személyes adatok szolgáltatása a szerződés teljesítéséhez szükséges. Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg az adatokat?A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részéreAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.4. Bejelentkezés a profilba, profil létrehozása és fenntartása, megszüntetése

A regisztrációt és az ÁSZF szerinti egyedi szerződés létrejöttét követően a Felhasználó a „Belépés” gombra kattintva beléphet saját felhasználói fiókjába (profil) a regisztráció során megadott e-mail címének és jelszavának megadásával.

Amennyiben Felhasználó a Regisztráció során megadott jelszót elfelejti, akkor lehetősége van új jelszót kérelmezni, ezen célból az Adatkezelő kezeli a Felhasználó e-mail címét.

Felhasználó jogosult a Regisztrációját bármikor a profilján keresztük a „Beállítások” menüpontban megadott lehetőségek szerint törölni.

A felhasználói fiók (profil) szerkesztésével, módosításával, valamint törlésével kapcsolatos további tudnivalókról részletesebb információkat az Adatkezelő ÁSZF-je tartalmaz, amely mindenkor elérhető az Adatkezelő Honlapján.

Felhasználó jogosult több céget is felvinni a Honlap rendszerébe és azokat egymástól elkülönülten kezelni.

Adatkezelés céljaA regisztrációt követően létrehozható profillal kapcsolatos (létrehozás, fenntartás, módosítás) adatok kezelése, tárolása. Az e-mail címet az új jelszó igénylése céljából is kezeli az Adatkezelő (elfelejtett jelszó funkció).
Kezelt adatok köreAz érintett e-mail címe és jelszava.
Érintettek köreAz Adatkezelő Honlapján regisztrált Felhasználók.
Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja a felek között létrejövő szerződés teljesítése.
Adattárolás határidejeA hozzájárulás visszavonásáig, illetve a Felek között létrejött szerződés megszűnését követő 5 évig.
Adatkezelés módjaElektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiAz adatok megadása önkéntes, a megadott adatokat az érintett bármikor szerkesztheti, módosíthatja, és akár törölheti is.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg az adatokat?A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részéreAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.5. Adatkezelő Honlapján elérhető egyéb funkciók (Bevételek, Költségek, Bér)

A regisztrált és szerződött Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a „Bevételek” és „Költségek” menüpontokba számlákat rögzítsen, illetve a „Munkavállaló” menüpontban állandó és alkalmi munkavállalókat rögzítsen. Utóbbi esetben ugyanakkor kizárólag dokumentum feltöltésére vagy Adatkezelőnek történő üzenet küldésére van lehetőség.

Az Adatkezelő által nyújtott bérszámfejtői és könyvelői szolgáltatás körében kezelt személyes adatok (elsősorban munkavállalók adatai, benyújtott számlákon szereplő személyes adatok) tekintetében az Adatkezelő adatfeldolgozónak, míg a szerződött partner adatkezelőnek minősül.

Adatkezelő által nyújtott bérszámfejtői és könyvelői szolgáltatásaival kapcsolatban regisztrált Felhasználó kötelezettsége, hogy saját munkavállalóit és esetlegesen szerződött partnereit tájékoztassa az Adatkezelő adatfeldolgozói minőségéről.

A „Bevételek”, „Költségek”, „Munkavállalók” menüpontok személyes adatokat, illetve különös adatokat is tartalmazhatnak, amelyeket az Adatkezelő mint adatfeldolgozó kezel.

3.6. Kapcsolattartói adatok kezelése

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet szerződéses partnereiről, megbízóiról. A nyilvántartás vezetésével kapcsolatban fontos rámutatni arra, hogy az Adatkezelő tevékenysége során kötött szerződésekben szereplő személyes adatokat főszabály szerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalapra tekintettel, csak a szerződés teljesítéséig kezelheti.

Az Adatkezelő szerződéses partnerei között vannak jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is, amelyek adatai főszabály szerint nem minősülnek személyes adatnak, illetve az Adatkezelő azokat a szerződés teljesítése okán tárolja. Más megítélés alá esnek azonban a szerződésben megjelölt egyes kapcsolattartó személyek adatai, valamint esetlegesen a különböző hatóságok kapcsolattartóinak adatai, akik nem állnak szerződéses jogviszonyban az Adatkezelővel, csupán az Adatkezelő szerződött partnereinek, megbízóinak alkalmazottjai, munkavállalói, alvállalkozói, vagy képviselői. Ezen személyek elérhetőségeit, adatait az Adatkezelő tárolja, nyilvántartja az Adatkezelő tevékenységének megkönnyítése végett, az Adatkezelő jogos érdeke alapján az elkészített érdekmérlegelési tesztnek megfelelően.

 

Adatkezelés céljaAz adatkezelés célja az Adatkezelő szerződő partnereinek, megbízóinak, valamint azok kapcsolattartóinak nyilvántartása, hatósági kapcsolattartók nyilvántartása.
Kezelt adatok köreA szerződő partner, megbízó neve, telefonszáma, e-mail címe, kapcsolattartó elérhetőségei (név, e-mail, telefonszám).
Érintettek köreAz Adatkezelő szerződő partnerei, megbízói, kapcsolattartók.
Adatkezelés jogalapjaA szerződő fél tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés megkötése, illetve teljesítése, szerződő fél kapcsolattartói tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.
Adattárolás határidejeA szerződés megszűnését követő 5 évig.
Adatkezelés módjaElektronikusan és/vagy papíralapon.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiA személyes adat szolgáltatása szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése, illetve az üzleti partnerrel, megrendelővel kapcsolatot tartani.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részéreAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.7. Kapcsolat

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapra látogatók a Facebook Messenger segítségével a „Messenger” ikonra kattintva, illetve a Honlapon található elérhetőségeinek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 

Adatkezelés céljaKérdések megválaszolása, illetve ezzel összefüggésben kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Kezelt adatok köreÉrintett neve, e-mail címe, illetve a közlés tartalma, Facebook Messengeren való üzenetküldés esetén az érintett felhasználói neve, megküldött üzenet tartalma.
Érintettek köreAz Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.
Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
Adattárolás határidejeA kérdés sikeres megválaszolásáig, illetve a cél megvalósulásáig, de legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.
Adatkezelés módjaElektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiAmennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem tudja felvenni az Adatkezelővel a kapcsolatot.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részéreAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.8. Automata telefonos ügyfélszolgálat

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapon található telefonszám segítségével felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 

Adatkezelés céljaKérdések megválaszolása, illetve ezzel összefüggésben kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Kezelt adatok köreÉrintett neve, telefonszáma, illetve a közlés tartalma.
Érintettek köreAz Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.
Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
Adattárolás határidejeA hívástól számított 1 év vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatkezelés módjaElektronikusan
Adat forrásaÉrintettől felvett adat
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem tudja felvenni az Adatkezelővel a kapcsolatot, és Adatkezelő nem tudja megválaszolni az Érintett kérdését.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részéreAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részéreAdattovábbítás az USA-ba történik.

3.9. Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ weboldalon Facebook oldalt üzemeltet, amely az alábbi linken elérhető: https://www.facebook.com/acountoapp/

Az Adatkezelő Facebook oldalán szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásokat, informális híreket, tesz közzé. Az oldalra látogatóknak lehetőségük van elmondani véleményüket az Adatkezelő szolgáltatásai kapcsán. Az Adatkezelő a Facebook oldalán az Oldalelemzések funkcióval adatokat gyűjt, illetve elemzi a látogatók tevékenységét.

Az Facebook oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. a GDPR 26. cikke alapján közös adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Facebook oldallal és a társított tartalommal kapcsolatos személyes adatok bármely más jellegű kezelése esetében, amelynél nem közösen határozták meg a célokat és az eszközöket, a Meta Platforms Ireland Ltd. és – az adott helyzettől függően – az Adatkezelő független, külön adatkezelők maradnak. Az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. között a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek az alábbiak szerint oszlanak meg. A Meta Platforms Ireland Ltd. vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint, hogy a GDPR-ban előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Meta Platforms Ireland Ltd. tájékoztatja az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan a Facebook oldalon található „Tájékoztatás az Oldalelemzések funkció adatairól” területen. A Meta Platforms Ireland Ltd. jelöli meg az érintettek számára a kapcsolattartási pontként szolgáló kommunikációs csatornákat.

Amennyiben az érintettek gyakorolják az Adatkezelővel szemben fennálló jogaikat az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, vagy a felügyeleti hatóság megkeresi az Adatkezelőt az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, abban az esetben az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül továbbítja a Meta Platforms Ireland Ltd. az ilyen kérésekre vonatkozó összes releváns adatot. A Meta Platforms Ireland Ltd. vállalja, hogy a kötelezettségének eleget téve megfelelően választ ad az érintettek kéréseire. Az Adatkezelő nem jár el és nem adhat választ a Meta Platforms Ireland Ltd. nevében.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezik az elemzési adatok kezelésére. Az Adatkezelő nem kéri ki a Meta Platforms Ireland Ltd.-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő kizárólag a Meta Platforms Ireland Ltd. által készített statisztikákat, kimutatásokat látja, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

További tájékoztatás az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. között a Facebook oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás az alábbi elérhetőségen található:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 

Adatkezelés céljaFacebook oldal használatával kapcsolatban felmerülő adatok kezelése.
Kezelt adatok köreFőszabály szerint az Adatkezelő csak statisztikai adatokat kezel, úgymint a like-oló személyek száma, új like-ok száma, a Facebook oldalon elhelyezett bejegyzésekkel kapcsolatosan az, hogy hány személy olvasta, like-olta, kommentelte vagy osztotta meg a bejegyzést, spamként megjelölés száma, a Facebook oldal látogatásával kapcsolatosan az, hogy hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook oldalra, a Facebook oldalon közzétett videókkal kapcsolatosan azt, hogy hányszor nézték meg a videót, melyek a legtöbbször megnézett videók. A Facebook oldalt like-oló személyek tekintetében kezeli továbbá az életkort, nemet, és tartózkodási helyet, mint statisztikai adat.
Érintettek köreFacebook oldal látogatói.
Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adattárolás határidejeAz érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatkezelés módjaElektronikusan
Adat forrásaÉrintettől felvett adat
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?Adatkezelő illetékes munkavállalói, a Meta Platforms Ireland Ltd. munkatársai, illetve esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részéreAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.9. A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés

Adatkezelés céljaA GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.
Kezelt adatok köreA kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem.
Érintettek köreGDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek.
Adattárolás határidejeA kérelem elbírálásától számított 5 év.
Adatkezelés módjaPapíralapon és/vagy elektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiSzükséges az adatok kezelése, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a GDPR-ban foglalt előírásoknak.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részéreAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.10. Visszaélés bejelentő

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetését a TrustLine Hungary Kft. látja el. A TrustLine Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el.

3.11. Cookie-k

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket” (idegen szóval „cookie”-kat) használ. A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti”), amelyet az Adatkezelő az érintett böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

Az Adatkezelő cookie-kal kapcsolatos részletes tájékoztatása az Adatkezelő Cookie tájékoztatójában található, amely mindenkor elérhető az Adatkezelő Honlapján.

4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozók önálló döntést nem jogosultak hozni, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket.

Az adatkezelés során az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozói kategóriaAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozó
NévSzékhelyCg. szám / nyilvántartási szám
Tárhelyszolgáltatótárhely szolgáltatásAmazon Web Services, Inc.410 Terry Avenue North, Seattle, WA
Ügyfélszolgálati rendszerügyfélszolgálati rendszer szolgáltatásaHeliom, Inc.

95 rue St-Joseph Est, studio 205

Quebec, QC, Kanada

G1K 3A6

Hírlevél kiküldő rendszerhírlevél kiküldő rendszer szolgáltatásaMailerLite LimitedGround Floor, 71 Lower Baggot Street
Dublin 2 D02 P593, Ireland
689826
Üzenetküldő szolgáltatókapcsolatfelvételMeta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour, Dublin 2

Írország

462932
Ügyfélszolgálati rendszerbackoffice rendszerAcounto OÜLasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5-11, 11415 Tallinn, Észtország
Üzenetküldő szolgáltatókapcsolatfelvételTidio Poland Sp. z o.o.Wojska Polskiego 81, 70-481, Szczecin, Lengyelország0000725583
Automata ügyfélszolgálati rendszertelefonos ügyfélszolgálati rendszer szolgáltatásaAircall.io, Inc381 Park Ave South, Floor 16, New York, New York 10016

5. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől közvetlenül az [email protected],e-mail címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.

Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

a) Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

 1. az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 5. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 7. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 9. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

 1. az érintett személyes adatok kategóriái;
 2. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:

 1. a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:

 • az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról. Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos – megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt – kérelem esetén. Figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.

Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda megérkezik.

A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetősége dönt.

Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok megfelelően korlátozásra kerülnek.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

e) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

e) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont]

ÉS

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.

g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

6. Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését a [email protected], e-mail címen vagy írásban, az Adatkezelő székhelyére megküldött levélben írásbeli kérelme alapján. Az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. Tájékoztatjuk továbbá, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, ahogy az Adatkezelő személyes adatait kezeli, úgy panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz a [email protected], e-mail címen, továbbá az érintett jogosult az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal közvetlenül a hatósághoz is fordulni, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: [email protected], honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Ha további kérdésed van, kérjük, írj nekünk a [email protected] e-mail címre, vagy hívj minket a +36 20 6667299-es telefonszámon.