Mi az EPR, azaz Kiterjesztett Gyártói Felelősség?

Szerző: | 2023.07.05.

Bizonyára hallottál róla, hogy 2023. július 01. napjától a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallási és díjfizetési kötelezettségek, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek köre kibővül, egy teljesen új rendszerbe kerül, ezzel párhuzamosan a termékdíj-kötelezett termékek köre – az új hulladékgazdálkodási törekvések mentén – részben beépül és egységesül az EPR rendszerében. A következő anyagban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat! 

Miről szól a jogszabály?

Az ide vonatkozó jogszabály, amely a kereskedők és gazdálkodók nagy tömegét érinti, 2023. július 01-jén lépett hatályba. Az új szabályozással a törvényalkotó a fenntartható és felelős („zöld”) gazdálkodás kockázatviselését próbálja kitágítani a termék teljes életciklusának folyamata alatt, emellett szeretné bevonni a vállalkozói szektor szélesebb körét a hulladéktermelés visszaszorításának pénzügyi felelősségvállalásába.
Az új rendelet hatálya az ún. körforgásos termékek hulladékára és az ezekkel kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

Körforgásos termékek: nyolc számjegyből álló azonosító számmal (körforgásos kód, röviden: KF kód) azonosított termékek. Listaszerűen lásd lentebb.

#A nyolcjegyű KF kód felépítése a következő:

AB
1.1. és 2. karakterTermékáramot vagy az abból képződött hulladékot jelölő kód
2.3. és 4. karakterAnyagáram kód
3.5. és 6. karakterCsoport kód
4.7. karakterKötelezettséget jelölő kód
5.8. karakterSzármazáskód

Legfrissebb információk

Változás az eredeti jogalkotói szándékhoz képest, hogy a gyógyszerhulladéknak minősülő gyógyszerrel közvetlenül érintkező fogyasztói csomagolás mégsem kerül a rendelet hatálya alá.
Szintén újdonság, hogy lesz önrevíziós lehetőség: a tárgyévre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség adatai a következő év március 31. napjáig módosíthatóak lesznek a legújabb tervezetek szerint.
Az új rendelet értelmében a körforgásos termék gyártójának kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettsége van, melyet a kijelölt koncessziós társaság (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt; MOHU) útján tud teljesíteni. Lehetőség van azonban egyéni teljesítésre is.

Kinek kell fizetnie?

Ez a díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik főszabályként. A rendelet pontosan megfogalmazza, hogy mit minősít és mit nem minősít forgalomba hozatalnak, így pl. nem minősül ilyennek – azaz díjfizetési kötelezettség sem keletkezik – az apportálás; de forgalomba hozatalnak minősül pl. az első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházás, azonban ez alól kivételt képeznek a természetes személyek és karitatív tevékenységet folytató közhasznú szervezetek értékesítései is, így ezek mentesülnek az EPR kötelezettség alól).

Mikor kell fizetni?

A gyártó a díjat negyedévente, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg a koncessziós társaság részére.

Nyilvántartásba vételi kötelezettség

A gyártó a körforgásos termékkel végzett tevékenységének megkezdését megelőzően kérelmezi az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a nyilvántartásba vételét, amelynek során nyilatkozik, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit kollektív teljesítés útján vagy egyéni teljesítés keretében teljesíti.

Adatszolgáltatási kötelezettség

A gyártó az általa forgalomba hozott körforgásos termékről egyéni teljesítés esetén a körforgásos termékek általa átvett, valamint a körforgásos termékekből képződött, általa átvett és kezelt hulladékok mennyiségéről KF kód szerint nyilvántartást vezet.
A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóság részére adatot szolgáltat.

Jogkövetkezmények, szankciók

Az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóság jár el a kötelezettségek elmulasztásának ellenőrzésekor, aki hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki, ezt követően a díjköteles termékek forgalomba hozatalát is felfüggesztheti.

Kettős adóztatás?

Az EPR-hez kapcsolódó díjtétel és az ún. környezetvédelmi termékdíj nevű adótétel is tárgyát tekintve a hulladékkezelés problémaköréhez kapcsolódik, így július 1-től előfordulhatna a körforgásos termékek és a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetében a kettős adóztatás (kettős díjhatás). Ezt kizárván a jogalkotó az EPR rendszer díjtételével megengedi csökkenteni a környezetvédelmi termékdíj összegét azoknál a termékeknél, amelyek mindkét adónemben érintettek. Azaz, a július 1-től életbe lépő környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó jogszabály-módosítás alapján csomagolószer esetén levonható a környezetvédelmi termékdíjból a csomagolószerből előállításra kerülő csomagolás után fizetendő EPR díj. E kérdést a termékdíjról szóló törvény átmeneti rendelkezései szabályozzák.

Jogszabályi hivatkozások

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 40.§

Bővebb információ

Bővebb információt az alábbi linkeken találhat:

https://mohu.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kiterjesztett-gyartoi-felelosseg-epr 
https://mohu.hu/lakossagnak 

¬¬*A körforgásos termékek listája
1.1. csomagolások: a csomagolási kormányrendelet hatálya alá tartozó csomagolás;
1.2. egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek közül az alábbiak:
1.2.1. ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek:
a) azonnal fogyaszthatók helyben vagy elvitelre,
b) fogyasztása általában az edényből történik, valamint
c) készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek,
beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat;
1.2.2. flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak;
1.2.3. legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is, kivéve azokat az üveg vagy fém italtárolókat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült;
1.2.4. italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét;
1.2.5. könnyű műanyag hordtasakok a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 1c. pontjában meghatározottak szerint;
1.2.6. nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők;
1.2.7. léggömbök, kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat;
1.2.8. dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba;
1.2.9. halászeszközök;
1.3. elektromos és elektronikus berendezések: az elektromos berendezések kormányrendelet hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezés;
1.4. elemek és akkumulátorok: az elem és akkumulátor kormányrendelet hatálya alá tartozó elem és akkumulátor;
1.5. gépjárművek: a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó gépjármű;
1.6. gumiabroncs:
1.6.1. 4011 vámtarifaszám: új, gumi légabroncs;
1.6.2. 4012 vámtarifaszám: újrafutózott vagy használt gumi légabroncs, a tömör vagy kisnyomású gumiabroncs értendő, a gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag kivételével;
1.7. irodai papír:
1.7.1. ex. 4802 vámtarifaszám: nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton a végfelhasználó számára kiszerelve,
kivéve: nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír, kézi merítésű papír;
1.7.2. ex. 4809 vámtarifaszám: kartonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is) tekercsben vagy ívben;
1.7.3. ex. 4810 vámtarifaszám: papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve;
1.7.4. ex. 4811 vámtarifaszám: papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy 4810 vtsz. alá tartozók kivételével;
1.7.5. ex. 4816 vámtarifaszám: karbonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is;
1.7.6. 4819 60 vámtarifaszám és HR alszám: iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra;
1.7.7. ex. 4820 vámtarifaszám: regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból
kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket, az üzleti könyv, a megrendelőkönyv, az orvosi vénytömb, az iskolai füzet és a könyvborító;
1.8. reklámhordozó papír:
1.8.1. ex. 48. Árucsoport: papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk;
1.8.2. ex. 49. Árucsoport: könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek;
1.9. sütőolaj és -zsír:
1.9.1. 1507 90 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;
1.9.2. 1509 40 00 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szűz olívaolaj;
1.9.3. 1511 90 99 vámtarifaszám HR és KN alszám: más pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;
1.9.4. ex. 1512 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói (kivéve: műszaki vagy ipari felhasználásra);
1.9.5. ex. 1514 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (kivéve: műszaki vagy ipari felhasználásra);
1.10. textiltermékek:
1.10.1. 4203 ruházati árucikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből;
1.10.2. 4205 vámtarifaszám: más árucikk természetes vagy mesterséges bőrből;
1.10.3. 4304 vámtarifaszám: műszőrme és ebből készült áru;
1.10.4. 57. Árucsoport: szőnyegek és más textil padlóborítók;
1.10.5. 61. Árucsoport: kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok;
1.10.6. 62. Árucsoport: ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötöttek vagy hurkoltak kivételével;
1.10.7. 6301 vámtarifaszám: takaró és útitakaró;
1.10.8. 6302 vámtarifaszám: ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília;
1.10.9. 6303 vámtarifaszám: függöny (beleértve a drapériát is) és belső vászonroló, ágyfüggöny;
1.10.10. 6304 vámtarifaszám: más lakástextília, a 9404 vámtarifaszám alá tartozók kivételével;
1.10.11. ex. 64. Árucsoport: lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész);
1.11. bútorok fából:
1.11.1. 9401 41 00 vámtarifaszám, HR és KN alszám: ággyá átalakítható ülőbútor, a kerti ülőbútor vagy kempingfelszerelés kivételével;
1.11.2. 9401 61 vámtarifaszám és HR alszám: más favázas ülőbútor;
1.11.3. 9401 69 vámtarifaszám és HR alszám: más kárpitozatlan favázas ülőbútor;
1.11.4. 9403 30 vámtarifaszám és HR alszám: hivatali fabútor;
1.11.5. 9403 40 vámtarifaszám és HR alszám: fa konyhabútor;
1.11.6. 9403 50 vámtarifaszám és HR alszám: fa hálószobabútor;
1.11.7. 9403 60 vámtarifaszám és HR alszám: más fabútor.
Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül azok a körforgásos termékek, amelyek az 1. pont alatt meghatározott tárgyi hatály alá tartoznak, ide nem értve a megnevezésben kivételként megnevezett termékeket.

Átalányadó teljeskörű könyvelése az Acountoval

Átalányadó teljeskörű könyvelése az Acountoval

Mit is nyújt az Acounto kényelmes könyvelése átalányadózóknak? Nézzük hogyan is megy ez a gyakorlatban! A következő postban összeszedünk minden fontos tudnivalót az Acounto-ban könyvelt átalányadós egyéni vállalkozók számára!

Acounto ❤ Vodafone

Acounto ❤ Vodafone

Az Acounto Magyarország Kft. büszkén jelenti be együttműködését a Vodafone Magyarország Zrt.-vel, amelynek következtében az Acounto innovatív könyvelési-, bérszámfejtési és adótanácsadási szolgáltatásaival bővíti a Vodafone üzleti ügyfelei számára elérhető digitális szolgáltatások kínálatát.

Szünetelnél? Vigyázat, 2024-ben módosultak a szabályok!

Szünetelnél? Vigyázat, 2024-ben módosultak a szabályok!

Szünetelők, vigyázat! 2024. január 1-jétől a járulékalap meghatározásának egyszerűsítése érdekében új elemként kerül be a Tbj.-be az a szabály, amely kimondja, hogy járulékszabályozási szempontból az egyéni vállalkozók tevékenységének szünetelése csak teljes naptári hónapra értelmezhető.